Кариера в Шишеджам

​​​​​​Ние се допълваме по междуси!

Една от незаменимите качества на всички отдели в Общността на Шишеджам са техните общи ценостти. Всеки един от нашите служители в своя отдел следва един ясен, творчески и свободен път на развитие. Именно нашите индивидуални различия ни помага да бъдем едно цяло.​​​

колективите в Шишеджам!

ПРОУЧВАНЕ - РАЗВИТИЕ
Този  процес е съвкупност от:  Извършване на дейности за проучване и развитие на технологиите  съотвестващи на стратегии на Общността на Шишеджам; следене  за  технологични иновации  в стъкларската промишленост; управление на процеса за разработване на нови продукти;  идентифициране дизайна на пещите в производствения сектор,  тяхната поддръжка, развитие, усъвършенстване на  качеството; определяне на  необходимите тестове и анализи за определяне  устойчивостта на качеството; управление на всички лаборатории в страната и в чужбина, както и управление на иновациите,  приложенията за интелектуална собственост и патент; управлението на  информация и документи.
Информационни технологии
Функциите в областта на информационните технологии са свързани с разработване  и предоставяне  за ползване на информационна платформа в организацията, отговаряща на нуждите на потребителите при  осъществяване на своите дейности. Усъвършенстване на информационна система за управление и докладване, управление на цялята информационно технологична инфраструктура и функционирането на системата; създаване и наблюдение на системата за сигурност.​
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ИНДУСТРИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Ние, които високо ценим приноса на нашите служители, при подбор на човешки ресурси се стремим в съотвествие със стартегията на Общността на Шишеджам,  да се подпират най – добрите кандидати, да бъдат въведени в работата  и да  се осигури възможност за тяхната адаптация за работа. Осигуряват  се развиващи се  методи  за управление на  способностите, ефективността и оценяване на служителите. Определянето на възнагражденията и допълнителните права, програмите за обучение и развитие са едни от основните задачи на отдел човешки ресурси в Общността.
Индустриалните взаимоотношения  включват: поддържане на взаиоотношинията със синдикатити; защита  правата на работниците и служителите; управление на противоречията  влияещи негативно върху дейността на организацията; управление на работнически дела   и на  дисциплинарни нарушения; осъществяване на необходимата информираност и координация  за безопасни условия на труд и относно  системата за сигурност в рамките на Общността​.
Качество и управление на околната среда

Ние, Общността на Шишеджам, в областта на осигуряване на качество  и  относно опазване на околната среда, винаги предоставяме услуги, които удовлетворяват нашите клиенти и нашето общество. Отдаваме много голямо значение при определяне на стратегии, системи  и на тяхната функционалност, проследяваме и подобряване качеството на производствените дейности, мониторинг и осигуряваме  съотвествие с националните и международни технически стандарти; разглеждаме навременно и правилно оценяване  оплакванията на клиенти  в съотвествие с фирмените процедури.  В нашите производствени мощности с  изключено качество, ние осигуряваме необходимите действия  за вемане на  мерки, чрез които да се сведата до минимум мониторинга и  влияниянието  върху околната среда. Във връзка с това нашата цел е да осигуряваме работна мощ с подходящо  качество, отговарящо на законодателството за опазване на околната среда. ​

Корпоративно развитие и устойчивост

Корпоративно развитие и устойчивост включва:  създаване  на стратегии и политики за развитие;  устойчивостта и производителността на колективите в Общността и тяхната функционалност; интегриране  по най -  елементарен начин на процесите в общността; създаване и мониторинг за изпълнение на портфолиото на проектите; създаване на процедури, длъжности характеристики и норми на персонала в обхвата на  оперативния  модел , както и и създаване  и поддържане на  основни бази данни.​

Корпоративни коминикации

Корпоративните комуникации са тясно свързани с визията на Общността и с използваните политики. Ангажирани са с определяне на стратегията на Общността за корпоративна комуникация и изпълнение, корпоративен бранд мениджмънт, управление на връзките с медиите, комуникацията в рамките на организацията, както  и с управлението на корпоративни събития и спонсорства. Управление на проекти за социална отговорност в рамките на Общността, управление на мрежите за комуникация в периоди на криза или спешни ситуации, както и комуникации свързани със запазване и подобряване репутацията на общността  са част от функциите на корпоративните комуникации.

Финансови дейности

Финансовите  дейности обхващат: определяне  на правилни финанасвои стратегии в Общността на Шишеджам; осъществяване  на финансово планиране и анализ; ефективно управление на оперативните дейности – бюджет, паричен поток, финансиране, инвестиции, данъци и осигуровки; както и  определяне и управление на карта на финансовия риск в Общността; определяне на  политика за финансово отчитане; изготвяне на финансова информация -  точна, навременна и  съответстваща на  вътрешните правила и отговаряща на  действащото законодателство;  управление на процеса за информиране на акционери, инвеститори, анализатори и други заинтересовани страни чрез координация на капиталовите пазари и дейности за връзки с инвеститорите.​

Маркетинг – Продажба
Изготвяне на анализи, чрез определяне динамиката и нуждите на вътрешния и външния пазар в съотвествие със стратегиите и политиките на Общността на Шишеджам, изготвяне на стратигии за маркетинг и продажби, управление на нови и настоящи клиентски търсения, създаване на продуктово портфолио са част от функциите и. В същото време включва  и дейностите: определяне на стратегии  и канали за продажби; определяне на стратегии  чрез , които марката и продуктите да бъдат налични на пазара и да допринесът за най-висок  ръст  на продажбите.  Обхваща също и  управление на  мърчандайзинг екип и екипа за позицониране на марката и продукта в магазините. ​
Управление на риска и вътрешен одит

В обхвата на управление на риска и вътрешния одит в Общността на Шишеджам се цели институциониране на корпорациятя, осигуряване на  необходимата сигурност на заинтересованите страни, опазване на дълготрайни материални и нематериални активи на Общността, на ресурсите и околната среда; минимизиране на загубите,  причинени от несигурността, както и осигуряване на максимални ползи от евентуални  възможности.  Осъществяват  се дейности насочени за подкрепа при   вземане на решения, подобряване ефективността на управление,   както и на такива които ще допренесът за  използване на еднаква практика в рамките на Общността. В същото време гарантирането на съответствие на дейностите  между вътрешните и външни разпоредби, както и вземане при необходимост на навременни коригиращи действия  са част от функциите и.​​​

Стратегическо планиране

Тук се включват : управление на корпоративния стратегически процес  като цялостен процес; създаване на стратегически план за установяване на   базисни икономическите параметри, чрез проучване и оценка на икономическите и промишлени очаквания в Турция и света; разработване на нови сфери на  дейности,  съотвестващи на  стратегиите на Общността; структуриране на всички процеси при инвестиционни проекти и придобивания/ сливания; осъществяване на  предпроектни проучвания; както и всички процеси от наблюдение на производителността на стратегиите до наблюдение на ефективносста от реализираните инвестиции​

Управление на верига от доставки

Тук се включват всички  дейности за – доставка на суровини и продукти, определяне на основните принципи и практики в областта на обществените поръчки, управление на запасите при плануване на производството, ръководене  на търсенето при управление на наличността, както и управление на финансовите ресурси ,  на  информацията и на  материали/ продукти  по  цялата верига - фабрики, доставчици, дистрибутори, търговци на дребно и крайният потребител,  с цел да се гарантира удовлетвореността на клиентите ,чрез предлагане на качествени продукти на ниски цени, които съответстват  на стратегиите на Общността на Шишеджам.


Производство

Общността на Шишеджам осъществява дейности в четири основни ориентирани към потребителите области ( Плоско стъкло, Стъклен амбалаж, домакинско стъкло и химични вещества). С цел предоставяне на  разнообразни качествени  продукти навременно и качествено, включва:  всички процеси от подготовка на суровина за изпичане, съобразени със стандартите за безопасност, здравеопазване, опазване на околната среда и стандартите за качество до  всички процеси свързани с подновяване на производството и технологии за производство, с цел  реализиране на производствена програма. ​

Поддържащи функции / Гражданско право – Строителство/

Функциите в областта на строителството обхваща всички инвестиции, разширения, дейности по ремонт и поддръжка свързани със строителните дейности в Общността на Шишеджам, включително  и всички процеси  от подготовка на дейностите за организация на търгове до приклюване на  започнали проекти.

  • Функциите в областта на гражданското право включват : проследяване на цяла правна консултация на Общността и проактивна консултация с цел минимизиране на правните рискове; определяне на стандартите и проектите в страните, в коите организацията осъществява своите дейности, тяхното актуализиране и представяне на Общността по време на съдебни дела.