Şişecam'da İş Hayatı

​​​​​Birbirimizi Tamamlıyoruz!

​Şişecam Topluluğu'ndaki tüm departmanların değişmez özelliği, ortak değerlerdir. Topluluğumuzdaki her çalışan, kendi bölümünde yaratıcı, özgür ve gelişime açık bir yol izler. Bireysel farklılıklarımız ise bizim bir bütün olmamızı sağlar.​

Şişecam İş Aileleri

Araştırma-Geliştirme

Şişecam Topluluğu stratejileri ile paralel olacak şekilde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, cam sektörü ve teknolojilerine yönelik inovasyonun takip edilerek topluluğa kazandırılması, yeni ürün geliştirme sürecinin yönetilmesi, üretim tesislerindeki fırın tasarımları, bakımları ve kalite gelişim alanlarının tespit edilerek kalitenin sürekliliği için gerekli test ve analizlerin belirlenmesi, yurt içi ve dışı tüm laboratuvarların yönetilmesi, topluluk içerisinde yenilik, fikri mülkiyet ve patent uygulamaları ile bilgi ve belge yönetimine kadar olan tüm süreçte yer alan işlerin bütünüdür.

Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri fonksiyonu kapsamında kullanıcıların iş ihtiyaçlarına yönelik kurumsal uygulama çözüm platformlarının oluşturulması ve kullanıma sunulması, yönetim bilgi sistemleri ve raporlarının geliştirilmesi, tüm bilgi teknolojileri altyapı ve sistem operasyonlarının yönetilmesi ile güvenlik sistemlerinin oluşturulması ve gözetimi yer almaktadır.

İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri

Çalışanlarımıza verdiğimiz değeri en üst planda tutarak, Şişecam Topluluğu'nun stratejileri doğrultusunda, işgücü planlamasının yapılarak doğru insan kaynağının seçilmesi, yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması, yetenek yönetimi, performans değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Ücret ve yan haklar yönetimi, eğitim ve gelişim programı, topluluğun insan kaynakları iş ailesinin başlıca işleri arasında yer almaktadır. Endüstri İlişkileri fonksiyonu ise sendikalar ile ilişkilerin yürütülmesi, çalışanın haklarının korunması, iş barışını olumsuz etkileyen anlaşmazlıkların yönetilmesi, iş hukuku davalarının ve disiplin süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin topluluk genelinde uygulanması için gerekli bilgilendirme ve koordinasyonu içermektedir.​

Kalite ve Çevre Yönetimi

​Şişecam Topluluğu’nda kalite güvence ve çevre konularında daima müşterilerimizi ve toplumumuzu memnun edecek uygulamalar sunmaktayız. Stratejilerin ve sistemlerin belirlenmesi ve işlerliğinin sağlanması, üretim kalite faaliyetlerinin takibi ve geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası teknik standartların takibi ve uygunluğun sağlanması, müşteri şikayetlerinin zamanında, doğru ve şirket prosedürlerine uygun şekilde değerlendirilmesine çok büyük önem veriyoruz. Üstün kalitedeki üretim tesislerimizde, çevre faaliyetlerinin takibi ve çevresel etkinin en aza indirilmesi için gerekli aksiyonların alınması sağlıyoruz. Bu kapsamda amacımız sürekli çevre ile ilgili mevzuatlara uygun kaliteli iş gücünü sağlamak.

Kurumsal Gelişim ve Sürdürülebilirlik

​Kurumsal Gelişim ve Sürdürülebilirlik, iş ailesi kapsamında topluluğun organizasyonel gelişim, sürdürülebilirlik ve verimlilik konusundaki strateji ve politikalarının oluşturulması ve uygulamaya alınması, topluluktaki süreçlerin entegre ve yalın bir şekilde tasarlanması, proje portföyünün oluşturulması ve performansının izlenmesi, operasyonel model kapsamında prosedürlerin, görev tanımlarının ve norm kadroların oluşturulması, ana veri yönetiminin kurgulanması ve sürdürülmesi yer almaktadır.​

Kurumsal İletişim

​Kurumsal iletişim Topluluğumuzun nasıl göründüğü ve nasıl politikalar uyguladığıyla yakından ilgilidir. Topluluğun kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması, kurumsal marka yönetimi, medya ilişkileri yönetimi, kurum içinde iletişim, kurumsal etkinliklerin ve sponsorlukların yönetimi ile ilgilenir. Topluluk genelinde sosyal sorumluluk projelerinin yönetimi, kriz dönemlerinde ve acil durumlarda ise dış iletişim ağının yönetilmesi ile topluluk itibarını korumaya ve artırmaya yönelik iletişim faaliyetleri de kurumsal iletişim fonksiyonu kapsamında yer almaktadır.​

Mali İşler

Şişecam Topluluğu'nda finansal açıdan uygun stratejik kararların alınması, finansal planlama ve analiz çalışmalarının yapılması, bütçe, nakit akım, finansman, yatırım, vergi, sigorta yönetimi ile ilgili operasyonel faaliyetlerin etkin şekilde yönetilmesi gibi aynı zamanda da topluluğun finansal risk haritasının oluşturulması ve yönetilmesi, finansal raporlama politikalarının belirlenmesi, mali bilgilerin doğru, zamanında, iç düzenlemeler ve yasal mevzuata uygun şekilde hazırlanması, sermaye piyasaları ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin koordine edilmesi ile hissedarlar, yatırımcılar, analistler ve diğer paydaşlara bilgilendirme sürecinin yönetilmesine kadar olan tüm işleri kapsamaktadır.​​

Pazarlama-Satış

​Şişecam Topluluğu stratejileri ve politikaları doğrultusunda yurt içi ve dışında pazar dinamikleri, ihtiyaçların belirlenerek analiz edilmesi, pazarlama ve satış stratejilerinin oluşturulması, yeni ve mevcut müşteri taleplerinin yönetilmesi, ürün portföyünün oluşturulması gibi detayları kapsar. Satış stratejilerimiz de, satış kanallarının belirlenmesi, markaların ve ürünlerin piyasada bulunurluğunu, görünürlüğünü, satışını en üst seviyeye çıkartacak marka ve ürün stratejilerinin belirlenmesi, marka ve ürünlerin mağaza içi konumlandırılması ile merchandising ekibinin yönetilmesine kadar olan tüm süreçte yer alan işlerin bütünüdür.​

Risk Yönetimi ve İç Denetim

​Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi ve iç denetim fonksiyonları kapsamında, kurumsal yapının tesis edilmesi, paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, topluluğun maddi ve maddi olmayan varlıklarının, kaynaklarının ve çevrenin korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması amaçlanır. Karar verme sürecini destekleyecek, yönetim etkinliğini artıracak, topluluk genelinde uygulama birliğinin sağlanmasına yardımcı olacak faaliyetler yürütülür. Aynı zamanda bu faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uyumunun sağlanması ve gerekli hallerde düzeltici tedbirlerin zamanında alınması da bu fonksiyon kapsamında yer almaktadır.​​​​

Stratejik Planlama

​Kurumsal stratejik yönetim sürecinin bütünsel bir anlayışla yürütülmesi, Türkiye ve Dünya ölçeğinde ekonomik ve sektörel beklentilere yönelik değerlendirme çalışmaları yaparak stratejik planlara temel​ oluşturacak ekonomik parametrelerin oluşturulması, topluluk stratejilerine uygun yeni iş alanlarının geliştirilmesi, yatırım projeleri ve satın alma/birleşmeler kapsamındaki tüm süreçlerin yapılandırılması, fizibilite çalışmalarının yapılması, stratejilerin uygulama performansı ile yatırımların performanslarının izlenmesine kadar olan tüm süreçte yer alan işleri kapsamaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi

​Şişecam Topluluğu stratejileri doğrultusunda, düşük maliyet ile kaliteli ürün sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak için malzeme ve ürünlerin hammadde temini, satınalma alanındaki temel prensiplerin ve uygulamaların belirlenmesi, üretim planlamasından stok yönetimine, talep yönetiminden stok yönetimine, sipariş planlamadan nihai ürünün teslimine kadar olan tüm değer zincirindeki fabrika, tedarikçi, dağıtıcı, perakendeci ve müşteriler arasında malzeme/ürün, finansal kaynak ve bilginin yönetiminde yer alan işlerin bütünüdür.

Üretim

Şişecam Topluluğu, dört ana faaliyet alanında (Düzcam, Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası ve Kimyasallar) müşteri odağından hareketle, nitelikli ürün çeşitliliği, zamanında ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla güvenlik, sağlık, çevre ve kalite güvencesi ile ilgili standartlara uygun bir şekilde üretim için gerekli hammaddenin hazırlanarak fırına şarj edilmesinden, üretim programlarının gerçekleştirilmesine kadar olan süreçte yer alan tüm işler ile üretim yöntemlerinin ve teknolojilerinin yenilenmesinden oluşmaktadır.

Destek Fonksiyonlar (İnşaat-Hukuk)

Şişecam Topluluğu’nda inşaat işleri ile ilgili her türlü yatırım, tevsii, tamir ve bakım işleri ihalelerinin hazırlık sürecinin ve ihaleler sonrasında proje başlangıcından bitimine kadar olan süreç inşaat fonksiyonunun kapsamını oluşturmaktadır. Hukuk fonksiyonunun kapsamı ise topluluk geneli için mevzuat takibinin yapılması ve proaktif hukuk danışmanlığı ile yasal risklerin minimize edilmesi, faaliyet alanlarıyla ilgili ülkeler bazında kullanılan standartların ve taslakların belirlenmesi ve bunların güncellenmesi ile yargı süreçlerinde topluluğun temsil edilmesi işlerinden oluşmaktadır.​​

​​