Sign In

Podmienky používania

​​​​​​​​Váš prístup na webovú stránku Şişecam alebo používanie akýchkoľvek informácií na webovej stránke znamená, že ste súhlasili s nasledovnými podmienkami. Şişecam má právo meniť a aktualizovať podmienky a ustanovenia v tomto právnom oznámení a všetky druhy obsahu, recenzií a informácií zverejnených na webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

Naša webová stránka a jej obsah sú vo všeobecnosti určené na informačné účely. Žiadna informácia, ktorá sa objaví na tejto webovej stránke, nemá za cieľ poradiť alebo usmerniť. Zodpovednosť za všetky druhy rozhodnutí prijatých na základe informácií, ktoré sa objavia na webovej stránke, nesú samotní používatelia. Şişecam nemôže byť v žiadnom prípade braný na zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú alebo môžu vyplynúť z informácií alebo operácií vykonaných na základe informácií zverejnených na tejto webovej stránke, alebo za nemožnosť prístupu na webovú stránku. Finančné údaje a informácie o produktoch ponúkané na webovej stránke sú preto určené len na informačné účely a nemajú žiadny komerčný účel alebo zámer. Podobne môže Şişecam zahrnúť do webovej stránky informácie, ktoré zhromažďuje zo zdrojov, ktoré považuje za spoľahlivé. Nezaručuje však pravosť ani úplnosť týchto informácií.

Preto sa používateľom odporúča, aby potvrdili alebo dostali potvrdenie o správnosti informácií predtým, ako budú konať na základe informácií, názorov alebo obsahu získaného z tejto webovej stránky. Spoločnosť ani jej spoločníci, manažéri, zamestnanci či iné osoby nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku použitia obsahu tejto webovej stránky akýmkoľvek spôsobom.

Všetky autorské práva a/alebo práva duševného vlastníctva značiek, log, emblémov, obrázkov, úvodných filmov a podobných materiálov na našej webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Şişecam a sú chránené v rámci zákona č. 5846 o právach duševného a priemyselného vlastníctva a ďalších príslušných zákonov a predpisov. Reprodukcia, distribúcia, nahrávanie, tlač, publikovanie a používanie vyššie uvedeného na komerčné účely inými prostriedkami podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu našej spoločnosti. V prípade zistenia akéhokoľvek porušenia vlastníckych práv k obsahu na našich webových stránkach vás prosíme o konzultáciu s našou spoločnosťou.

Okrem žiadostí o zamestnanie, akákoľvek neosobná korešpondencia alebo údaje, otázky, komentáre, návrhy, atď., ktoré sprostredkujete akýmikoľvek prostriedkami na tejto webovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné a nebudú registrované. Všetky druhy názorov, grafických diel, vynálezov, vývojov, návrhov alebo konceptov (vrátane, ale nie výlučne, vývoja produktov, výroby, reklamy a marketingu), ktoré sprostredkujete alebo zverejníte, sa stávajú vlastníctvom našej spoločnosti a môžu byť použité (vrátane, ale nie obmedzene, na výrobu, zverejnenie, prenos, publikovanie a oznamovanie) komerčne alebo nekomerčne bez nároku na platbu vám alebo inej osobe. Nenesie sa žiadna zodpovednosť v prípade, že deti mladšie ako 18 rokov ponúknu informácie bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré sa môžu vyskytnúť na vašom počítačovom hardvéri alebo inom majetku v dôsledku vášho prístupu na túto webovú stránku alebo používania tejto webovej stránky alebo sťahovania akýchkoľvek informácií alebo dokumentov vrátane akýchkoľvek zvukových súborov, obrázkov, článkov alebo akýchkoľvek škôd, ktoré môžu byť spôsobené škodlivým softvérom infikujúcim vaše počítačové systémy.

​Spoločnosť Şişecam si vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornenia obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na túto webovú stránku alebo akékoľvek funkcie, alebo akékoľvek jej aspekty alebo časti.

Naša spoločnosť automaticky a anonymne zhromažďuje údaje – ako je intenzita používateľov, navštívené sekcie a kliknuté oblasti – keď používatelia prechádzajú webovou stránkou. Takéto údaje sa používajú iba na určenie miery návštevnosti sledovateľov v rôznych sekciách a oblastiach webových stránok a nesúvisia so žiadnymi osobnými údajmi žiadnych návštevníkov. V prípadoch, keď sa technológia nazývaná „cookies“ používa na určenie toho, ako sú webové stránky navštevované, alebo ktoré miesta alebo prostriedky sa používajú na prístup k stránkam, štatistické údaje sa zhromažďujú rovnakým spôsobom na určenie miery návštevnosti a kliknutí na rôznych sekciách webovej stránky. Žiadne takéto praktiky nemajú osobnú povahu. Cieľom technológie je umožniť používateľom jednoduchý prístup k obsahu sekcií, ktoré často navštevujú, už od prvej návštevy webovej stránky. Je možné zmeniť nastavenia cookies na vašom počítači. Môže to však viesť k určitým rozdielom vo vašich skúsenostiach s našimi webovými stránkami.​