Sign In

Многообразие и приобщаване

​​Şişecam изгражда корпоративна култура на приобщаване навсякъде, където е представена. Предлагаме равни възможности за всички и уважаваме различията между служителите си. Şişecam отдава значение на многообразието на служителите си като ключов фактор за глобалния успех на компанията. Работната група за многообразие и приобщаване работи под надзора на Комитета по устойчиво развитие на Şişecam. Работната група изгражда корпоративна култура на приобщаване в Şişecam и в цялата верига на стойността


Проекти​

Подходящ за жените завод
Дейностите, насочени към равенството между половете са съсредоточени върху увеличаването на броя на служителите от женски пол с 30% на всичките нива на организацията. Проектът "Подходящ за жените завод" беше реализиран с цел увеличаване на участието на жените в работата на компанията. Като част от тази инициатива, беше извършено пълно оценяване на процеса на подбор и задържане на персонал. Бяха определени целеви показатели за подбора на персонал с цел увеличаване на броя на жените, работещи в производствените обекти на Şişecam. Също така бяха предприети действия за подобряване на работните условия в заводите. За целта беше организирано сътрудничество с професионални организации и университети. ​
Вижте повече
Подкрепа на участието на жените в бизнеса
Продължаваме дейности, насочени към отстраняване на половото неравенство, което пречи на жените да участват в бизнес дейностите. Бяха организирани кампаниите "Use Gender-Inclusive Language and Do Not Discriminate" и "The Power of Purple Embraces Everyone on March 8", целта на които е да повишат осведомеността за този ключов проблем.​
Вижте повече